dissabte, 12 de febrer del 2011

Manifest 2011

Durant aquesta Campanya

i amb el lema

“El seu demà és avui”,

exigim l’acompliment

de l’Objectiu 4 del Mil·lenni:

“Reduir la mortalitat infantil”.


LA NOSTRA DENÚNCIA

 • Cada hora moren més de 1.000 menors de cinc anys per causes que es podrien evitar fàcilment; i, cada minut, en moren 9 per causes associades a la desnutrició.
 • El 70% d’aquests menors mor a causa de sis trastorns: diarrea, malària, pneumònia, infeccions neonatals, part prematur i falta d’oxigen al néixer.
 • A més d’aquestes causes de mortalitat infantil, és fonamental tenir en compte que la meitat de totes aquestes morts tenen el seu origen en:

-La desnutrició, a vegades durant generacions, de les mares i els nens

-La falta d’aigua neta

-La falta de sanejament adequat

 • Un alt percentatge d’aquestes morts té lloc en el primer mes de vida.
 • Les taxes més altes de mortalitat es registren a l’Àfrica subsahariana i a l’Àsia meridional.

En la mesura que aconseguim reduir els nivells de pobresa, analfabetisme, malaltia i desnutrició, estarem establint les bases per a reduir moltes de les causes de la mortalitat infantil.

Qualsevol mesura que s’adopti en aquesta primera etapa de la vida és decisiva, no només per a la supervivència dels nens, sinó per al seu posterior desenvolupament.

DECLAREM

 • L’Església, a través de la seva Doctrina social, és perseverant en la defensa de la vida dels més desvalguts, els nens, i en la promoció de la família com el millor context per al naixement i desenvolupament de les seves vides. Déu va escollir néixer en una família i es va fer nen com nosaltres. Tot nen és imatge de Déu.
 • La Declaració dels Drets del Nen, de 1959, proclama que els nens tenen dret a créixer en el si d’una família, a l’atenció mèdica, a l’educació i, en tot cas, a una protecció especial.
 • La Convenció sobre els Drets del Nen, aprovada l’any 1959, estableix les normes universals sobre la protecció de la infància i, no obstant això, els riscs que l’amenacen segueixen essent molts i molt complexos.
 • Els ODM pels quals fa 10 anys, 189 Estats es comprometeren a reduir la taxa de mortalitat infantil en dues terceres parts, abans del 2015. És el que el món reivindica com el quart Objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni.

Són tres compromisos internacionals dels quals no es donen raons convincents del seu incompliment i sí motius per a témer falta de voluntat per a dur-los a terme.

ENS COMPROMETEM

 • A seguir treballant per un desenvolupament humà integral i solidari i per a reduir la distància entre els països menys desenvolupats i els més rics.
 • A seguir contribuint a eradicar la fam i la pobresa i a millorar les condicions de vida de cada vegada més persones.
 • A lluitar per a reduir la mortalitat infantil i per una infància sana i sense riscs, mitjançant projectes que tinguin per objectiu la protecció dels nens, la formació de la dona, la capacitació de personal sanitari i la creació de condicions adequades per al desenvolupament d’una vida digna.
 • A seguir reclamant als nostres poders públics i a altres institucions que adoptin polítiques de cooperació coherents amb la defensa de la vida des de la concepció fins la fi natural, el dret a la maternitat sana i saludable i a la dignitat dels nens.

L’amor preferencial pels pobres és una opció fonamental de l’Església, que proposa a tots els homes de bona voluntat.

I aquest amor té al davant molta feina a fer a la que Mans Unides vol contribuir, perquè ens impulsa a la denúncia, a la proposta i al compromís.

Els nens són el futur de la societat.

EL SEU DEMÀ ÉS AVUI I DEPÈN DE NOSALTRES